Du thuyền chạy bằng năng lượng tái tạo bắt đầu hành trình 6 năm vòng quanh thế giới

14/08/2017  By sgs_tourdimy